OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Pasdokumenter i Tyskland

Baggrundsinformation
Et pas bekræfter, at de indskrevne personlige oplysninger vedrører den person, som er indskrevet i passet. Desuden er pas nødvendige ved rejser til udlandet. Ved rejser til fjerne lande (uden for EU) kan der kun ske indrejse med et gyldigt pas. Indtil for nylig har paskontroller (kontrol af id-kort) ved landegrænserne også hørt til dagens orden inden for EU. Men med underskrivelsen af Schengenaftalen i 1985 blev de systematiske grænsekontroller gradvist afskaffet i EU's medlemslande. Man er dog alligevel forpligtet til at medbringe id-kort eller pas. Selv om passene ikke længere bliver kontrolleret ved grænsen, så gennemføres der skærpede nationale told- og politikontroller i alle Schengenlande. Ud over diplomat- og tjenestepas udstedes der for øjeblikket tre forskellige pas i Tyskland. Ansøgning om pas skal ske til de vedkommende pasmyndigheder, som er integreret i de såkaldte "Bürgerämter" i de fleste kommuner. 

Id-kort (Personalausweis)
Alle tyske statsborgere skal senest ansøge om et sådant legitimationskort, når de fylder 16 år. Børn og unge under 16 år kan også ansøge om et id-kort, hvis forældrene ønsker det. Ved førstegangsudstedelse af id-kortet skal følgende dokumenter forelægges for myndighederne (Bürgeramt):

 • det gamle børne-id, børnepas eller fødselsattest og
 • samtykkeerklæring fra indehaverne af forældremyndigheden og
 • dokumentation for forældremyndigheden, hvis der kun er en indehaver af forældremyndigheden

Desuden skal der medbringes et foto (profilfoto eller et foto taget lige forfra), som opfylder de internationale standarder (se kapitlet "Krav til pasfotos"). 
Id-kortet er herefter gyldigt i 6 år. Det gælder også for alle id-kort, der udstedes til personer under 24 år. Id-kort udstedt til personer over 24 år er gyldige i 10 år. Der beregnes gebyrer for udstedelse af id-kortet.
Med id-kortet kan man rejse ind i følgende lande:
Belgien, Bosnien og Hercegovina, Cypern, Danmark, Tyskland, Estland, Finland, Frankrig med tilhørende oversøiske områder, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Makedonien (her vil der løbe et yderligere forvaltningsgebyr på), Norge. Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Sverige, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjekkiet, Tyrkiet, og Ungarn.
Personer uden bopæl i Tyskland kan også ansøge om et ID-kort, men ansøgningen kan ikke indgives til de tyske repræsentationer i udlandet, da kompetensen indtil nu har ligget hos de forskellige delstater.
Fra den 1. november 2010 overtager de centrale myndigheder udstedelsen af ID-kortene.
I en overgangsperiode indtil 31. december 2012 kan udlandstyskere som hidtil ansøge om et ID-kort hos ethvert borger- eller folkeregister i Tyskland.
Fra den 1. januar 2013 overtager så de tyske repræsentationer i udlandet
udleveringen af ID-kortene til udlandstyskere.

Det elektroniske pas
Ved rejser til en række lande i verden kræves der pas. Hvilke lande, der er tale om, fremgår af følgende link til en hjemmeside under det tyske udenrigsministerium: www.auswaertiges-amt.de.
Det elektroniske pas med chip har været det nye regulære pas siden den 01.11.05. Man kan kende et sådant pas på et symbol under påskriften "Reisepass" på passets omslag. Chippen er indstøbt i siden med personoplysninger og kan ikke ses med det blotte øje. Hvis man har brug for et pas med det samme og ikke har tid til at afvente ekspeditionstiden på 3-4 uger, er der mulighed for at få udstedt et eksprespas.

Chippens parametre
Vedrørende personen: for- og efternavn, fødselsdato, køn og nationalitet;
vedrørende selve dokumentet: serienummer, udstedelsesland, dokumenttype og gyldighedsdato
Desuden er der lagret såkaldte biometriske data i det elektroniske pas:

 • i det elektroniske pas af første generation (ansøgningsdato indtil 31.10.07) er det pasfotoet;
 • i det elektroniske pas af anden generation (ansøgningsdato fra og med 01.11.07) er det fotoet og to fingeraftryk.
 • Gamle pas uden chip er fortsat gyldige frem til udløbsdatoen. Et elektronisk pas udstedes som hovedregel til personer over 12 år. 

Ved ansøgning om et elektronisk pas skal følgende dokumenter medbringes:

 • det gamle pas, børnepas, børne-id (hvis et sådant er udstedt) eller
 • id-kort (ved førstegangsansøgning) eller
 • fødselsattest
 • et foto, der opfylder de internationale standarder

For personer over 24 år er dokumentet gyldigt i 10 år efter udstedelsen. For personer under 24 år er passet gyldigt i 6 år.
3. Foreløbigt pas
Får man brug for et pas med kort varsel, kan der udstedes et foreløbigt pas. Der kræves de samme dokumenter som ved ansøgning om et regulært pas. Endvidere skal der forevises dokumentation (f.eks. en flybillet) som bevis for ansøgningens hastende karakter. Når gebyret er betalt, kan man få passet udleveret med det samme. Et foreløbigt pas er dog kun gyldigt i et år.

Børnepas 
Udstedes kun til børn under 12 år. Børnepasset er, ligesom voksenpasset, påkrævet ved rejser til næsten alle lande uden for EU, og i øvrigt gælder der de samme forskrifter som ved ansøgning om et id-kort.
Siden den 01.11.2007 har det ikke længere været muligt at få børn indskrevet i forældrenes pas. Ved rejser til udlandet skal der derfor ansøges om et børnepas.

Krav til pasfotos
Med indførelsen af det elektroniske pas blev der samtidig indført nye krav til pasfotos. De baserer på specifikationerne fra den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) og Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO), hvorunder standardisering af rejsedokumenter hører. De vigtigste krav til et biometriegnet pasfoto er som følger:

 • Ansigtet skal ses lige forfra.
 • Ansigtshøjden skal opfylde kravene som anført på plakaten med eksempler og på pasfotoskabelonen.
 • Øjnene skal være åbne og synlige og befinde sig nogenlunde ud for hinanden inden for det foreskrevne område.
 • Ansigtet skal fremstå centreret på billedet.

Kravene til det biometriske billede af børn under 10 år er ikke helt så strenge. Her tolereres der afgivelser med hensyn til ansigtshøjden og øjnene. For spædbørns og mindre børns vedkommende tillades der afvigelser i forhold til hovedholdning, ansigtsudtryk, øjne og blikretning. 

Fingeraftryk
Til forskel fra fotoet kan man ikke selv tage fingeraftryk. De tages ved hjælp af scannere hos pasmyndighederne. Som regel scannes begge pegefingre tre gange, og der bliver aldrig taget fingeraftryk af lillefingrene. Hvis hånden eller fingrene er beskadiget, hvorfor der ikke kan tages fingeraftryk, og man forventes rask inden for tre måneder, må man ansøge om et elektronisk pas på et senere tidspunkt. Har man brug for et pas med kort varsel, kan der udstedes et foreløbigt pas. I tilfælde af længerevarende (over 3 måneder) medicinske indskrænkninger, handicap eller amputationer bliver der udstedt et regulært elektronisk pas. Alt afhængig af situationen bliver der da kun lagret et eller slet intet fingeraftryk i chippen.

Udstedelse af pasdokumenter til tyskere, der bor i udlandet
Hvis en tysk statsborger har hovedbopæl i udlandet og vedkommendes pas er ved at udløbe, skal der ansøges om et nyt hos de tyske diplomatiske repræsentationer. Ansøgning og udstedelse henhører under den diplomatiske repræsentation, i hvis embedsområde den pågældende person opholder sig permanent. På det tyske udenrigsministeriums hjemmesider kan man finde information om, hvilken repræsentation der skal rettes henvendelse til.

Udstedelse af pasdokumenter til tyskere, der bor i Danmark

Når man ansøger om et elektronisk pas, skal man have taget fingeraftryk. Indtil videre findes de tekniske forudsætninger herfor kun på den tyske ambassade i København. Der er fortsat mulighed for at ansøge om et pas hos en af de grænsenære tyske pasmyndigheder (Flensborg, Harrislee, Südtondern). I så fald skal der dog betales ekstragebyr, da disse myndigheder ikke råder over den stedlige kompetence. Men ring under alle omstændigheder først til de tyske myndigheder, som du eventuelt ønsker at ansøge om passet hos. Man kan finde yderligere oplysninger på hjemmesiden
www.konsularinfo.diplo.de

Der skal medbringes følgende dokumenter:

 • komplet udfyldt ansøgningsformular (se følgende hjemmeside for voksne): underskriftsprøve;
 • dansk opholdstilladelse eller udskrift fra folkeregistret som dokumentation for opholdsretten i Danmark;
 • det gamle pas, børne-id eller id-kort (evt. i kopi) eller
 • fødselsattest (evt. en attest fra sygehuset, hvis fødestedet ikke stemmer overens med det, der er anført på fødselsattesten);
 • 2pasfotos af nyere dato, som skal opfylde kravene vedrørende biometriegnethed;
 • vielsesattest og evt. skilsmissedom, såfremt der i den forbindelse er sket navneskift;
 • afmeldelsesattest fra det tyske folkeregister, hvis det seneste pas er udstedt i Forbundsrepublikken Tyskland;
 • samtykkeerklæring fra indehaverne af forældremyndigheden med bekræftede underskrifter ved ansøgning via en honorarkonsul om indskrivning af børn under 16 år i forældrenes pas eller hvis ansøgeren er mindreårig;
 • dokumentation for forældremyndigheden, hvis en forældrepart har forældremyndigheden alene (f.eks. skilsmissedom);
 • original anmeldelse til politiet om det gamle pas' bortkomst;
 • hvis navnet på den person, der ansøges om pas for, er blevet ændret siden udstedelsen af det seneste tyske pas, eller ansøges der for første gang om tysk legitimation til et barn, kræves der dokumentation herfor. Det gælder også for indskrivning af børn i forældrenes pas. Det er kun muligt efter forudgående navneerklæring over for et tysk personregister (Standesamt). Ansøgningen kan eventuelt indgives via den vedkommende tyske diplomatiske repræsentation. Det danske mellemnavn som sådan anerkendes til gengæld ikke i tysk ret, hvorfor et dansk navnebevis ikke er tilstrækkeligt;
 • evt. dokumentation for, at du er kendt under dit ordens- eller kunstnernavn, doktordiplom, hvis der skal optages en doktortitel i passet. Alle fremlagte dokumenter skal være originaldokumenter eller bekræftede kopier.

Rejsedokumenter til skoleklasser
Fører en vandretur eller udflugt med skolen til udlandet, skal alle deltagere være i besiddelse af gyldige rejsedokumenter og være berettiget til at rejse ind i det pågældende land. Det gælder også, selv om grænsen kun passeres i en kort periode i forbindelse med en vandretur i det grænsenære område. Den vedkommende udlændingemyndighed kan udstede en samlet liste over eleverne i medfør af § 4, stk. 1, nr. 6, i bekendtgørelsen til gennemførelse af indvandringsloven som fælles rejsedokument for elever på almendannende skoler, som ikke er tyske statsborgere eller er statsborgere i en af EU's medlemsstater og som ikke har hverken pas eller øvrige legitimationspapirer, der berettiger dem til at passere grænsen. Denne liste gælder for EU's medlemsstater, men ikke for det øvrige udland, således f.eks. ikke for Schweiz og Liechtenstein. Denne samlede liste over elever, der udstedes som erstatning for et pas til gennemførelse af en afgørelse truffet af Det Europæiske Råd om rejselempelser for skoleekskursioner, indbefatter retten til tidsbegrænset ophold i EU's medlemsstater. Det er ikke nødvendigt at ansøge om visum derudover.

Diplomat- og tjenestepas
Der udstedes for øjeblikket både diplomat- og tjenestepas. Disse to former for pas fås også i en foreløbig udgave. Diplomatpas udstedes kun til diplomater og til højtstående personer med et offentligt eller et politisk mandat. Tjenestepas udstedes til personer, der rejser på statens vegne, men som ikke varetager en politisk funktion eller ikke er diplomater. Fordelen for indehaverne af disse pas består i, at de ved rejser til lande, som kræver visum, er fritaget for denne visumpligt. Disse pas udstedes af det tyske udenrigsministerium med henblik på varetagelse af tjenesteopgaver. Det kan kræves af pasansøgeren, at vedkommende skal møde personligt i forbindelse med ansøgningen, men det praktiseres dog kun i sjældne tilfælde, da de nødvendige papirer som regel bliver indsendt af den myndighed, som pasansøgeren arbejder hos. Disse særlige pas er gyldige, indtil tjenesteopgaven er afsluttet, dog aldrig længere end 10 år.

Yderligere informationer findes under

www.bmi.bund.de

 

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00 DatabeskyttelseKolofonStart