OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Tysk arbejdsgiver – social sikring i Danmark

En arbejdsgiver med hjemsted i Tyskland skal i nogle tilfælde betale bidrag til social sikring i Danmark. Dette er tilfældet, hvis Udbetaling Danmark, som kompetent myndighed i arbejdstagerens bopælsland, har truffet afgørelse om, at de danske lovregler om social sikring er gældende. Dette gælder f.eks. når en arbejdstager bor i Danmark og udfører en væsentlig del af arbejdet i Danmark (se også teksten Social sikring > Lovvalgsregler > Arbejde i to eller flere lande).

Bidrag til social sikring i Tyskland skal således ikke betales, da socialforsikringen ikke kan opdeles. Den tyske myndighed, DVKA – Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland – har mulighed for at rejse indsigelse mod den danske afgørelse, men dette har ingen indvirkning på den danske afgørelses direkte gyldighed. Der udstedes en attest PD A1, der bekræfter afgørelsen.

De danske bidrag kan betragtes som marginale i forhold til de tyske bidrag.

I alt foretager en arbejdsgiver 3 betalinger af sociale bidrag og afgifter:

Bidrag til arbejdsulykkeforsikring

Arbejdsgiveren betaler bidrag til ulykkesforsikringen til et privat forsikringsselskab, som der skal indgås en kontrakt med. I Danmark er myndighederne indenfor tilsyn og afgørelse om arbejdsulykker og –sygdomme, såsom forsikringen, adskilt fra hinanden. Forsikringen er dog påkrævet ved lov. Den kompetente myndighed er AES (Arbejdsmarkedets Erhvervsikring).

For at kunne betale sociale bidrag skal arbejdsgiveren registrere sig i Danmark og indsende regelmæssige indberetninger. Dette kan stadig gøres via en blanket, dog burde det gøres digitalt.

Du kan foretage registreringen på www.businessindenmark.dk. Her kan du også finde yderligere informationer.

Bidrag til ATP - Arbejdsmarkedets Tillægspension

Arbejdsgiveren betaler bidragene til ATP og skal indberette regelmæssigt.

Samlet Betaling

Samlet Betaling opsummerer flere afgifter, der beregnes på grundlag af de indberettede ATP-data, og beregner dem kvartalsvis.

EU-lovgivningen fastlægger udtrykkeligt en mulighed for at arbejdsgiveren indgår en skriftlig aftale med arbejdstageren, hvormed arbejdstageren påtager sig forpligtelserne til at betale de sociale bidrag. Denne aftale skal fremlægges for opkrævningsmyndighederne. Arbejdsgiveren er dog i sidste ende altid ansvarlig for at betale bidragene og for at indberette.

Da medarbejderen normalt ikke kan opfylde kravene til de omfattende registreringer og elektroniske indberetninger til den sociale sikring, og arbejdsgiveren ofte ikke har de nødvendige sprogkundskaber, anbefales det, at overdrage dette til en dansk revisor. Det dansk-tyske handelskammer i København kan også være behjælpelig - www.handelskammer.dk 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00