OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Pensioner

Også for Tysklands vedkommende hviler pensionssystemet nu på tre søjler.

  • Den tyske pensionsforsikring som lovpligtig forsikring med indtægtsbestemte bidrag og ydelser
  • Arbejdsmarkedspension
  • Private pensionsordninger, herunder f.eks. "Riesterrente" med støtte fra staten

Den tyske pensionsforsikring

Arbejdstagerne er principielt forsikringspligtige i forhold til den tyske pensionsforsikring (Deutsche Rentenversicherung), som er en del af den sociale sikring. Nogle selvstændige er også obligatorisk forsikret. Selvstændige anbefales en vejledning af "Deutsche Rentenversicherung". Arbejdsgiveren er forpligtiget til at tilmelde arbejdstageren og til at overføre bidragene, så snart denne påbegynder en beskæftigelse. Arbejdstageren og arbejdsgiveren betaler hver halvdelen af bidragene. Der gælder særlige regler for de såkaldte "Minijobs".

Forudsætningen for at få udbetalt pension er, at forsikrede, der er født før den 01.01.1947, skal være fyldt 65 år og opfylde den såkaldte minimumsforsikringsperiode svarende til fem års bidragsperiode.

I en overgangsfase (årgangene 1947-1963) bliver pensionsalderen gradvist hævet til 67 år. (Undtagelser i den forbindelse kan man få oplyst af sit pensionskontor). For forsikrede fra og med årgang 1964 gælder der en pensionsalder på 67 år. Under bestemte forudsætninger er der dog mulighed for at oppebære pension før tiden.

Med den såkaldte 'Flexi-Rente' er der indført nye og mere fleksible regler med henblik på at gøre pensionsalderen mere fleksibel. Man kan nu oppebære pension og øge sine pensionsrettigheder ved at fortsætte med at arbejde. Man kan også udskyde pensionsalderen og derved øge sine pensionsrettigheder og meget mere. Ved behov bør man indhente rådgivning i det konkrete tilfælde eller konsultere hjemmesiden af Deutsche Rentenversicherung. Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på hjemmesiden af Deutsche Rentenversicherung.

www.deutsche-rentenversicherung.de

Hvis en forsikret person på grund af bestemte personlige grunde, herunder sygdom, graviditet, ledighed eller uddannelse har været forhindret i at indbetale bidragene til pensionsforsikringen, vil der ved beregningen af pensionen blive taget højde for disse perioder, således at pensionen bliver øget.


Pensionen udbetales fra den kalendermåned, hvor betingelserne for at få pensionen udbetalt er opfyldt. Pensionen udbetales månedsvis bagud. Ansøgningen om pension skal indgives til pensionsmyndigheden i bopælslandet.

Ansøgningen om pension skal indsendes senest tre måneder efter at man har nået den pensionsalder, der er gældende for ens vedkommende, for at sikre at den får virkning fra pensionstidspunktet. Alle forsikrede får tilsendt en årlig opgørelse, hvoraf fremgår, hvor meget de kan få i pension på det pågældende tidspunkt. Det forudsætter naturligvis, at Deutsche Rentenversicherung har fået oplyst den aktuelle adresse.

Selvstændige

Selvstændige som freelancere og erhvervsdrivende er ikke forsikringspligtige. Personer i denne gruppe bør søge rådgivning i det konkrete tilfælde.

Pensionens størrelse

For pensionens beregning og størrelse er det afgørende, hvor længe og hvor meget man har indbetalt til pensionsforsikringen. Alle forsikrede modtager en årlig meddeleles om, hvor stor en pension man kan forvente at få. Hvis man ikke modtager en sådan meddelelse, skal man kontakte sin pensionskasse.

Arbejdsmarkedspension

Arbejdsmarkedspensioner (pensionsordninger) spiller endnu ikke helt den samme rolle i Tyskland, som de gør i Danmark. Det er for det meste medarbejdere i større firmaer og i det offentlige, der nyder godt af disse ordninger. Hvorvidt man har krav på en sådan supplerende pension, afhænger af firmaet eller er en forhandlingssag. Her bør det konkrete tilfælde undersøges nærmere.

Den såkaldte "Riester-Rente"

Betegnelsen Riester-Rente stammer fra den tidligere tyske arbejdsminister Walter Riester, som indførte denne pensionsform. Der er tale om private pensionsprodukter, som skal være certificeret. Det kan f.eks. være opsparingsplaner i banker eller pensionsforsikringer. Staten giver tillæg til indbetalingerne og skattemæssige fradragsmuligheder. Til gengæld beskattes pensionsudbetalingerne i udbetalingsfasen. Før man indgår aftaler om sådanne produkter, bør man indhente information hos neutrale instanser, f.eks. forbrugerbeskyttelsesorganisationer. Riester-aftalerne er underlagt strenge regler. Lønmodtagere, som er forpligtet til at indbetale til den lovpligtige, tyske pensionsforsikring, er tillægsberettigede.
Man kan læse mere på hjemmesiden af det tyske Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du direkte ind på ministeriets hjemmeside.

www.bmas.de

Den såkaldte "Rürup-Rente"

Rürup-Rente er en anden form for pensionsforsikring med skattefradrag, som oprindeligt var tænkt til selvstændige, som ikke opfylder betingelserne for Riester-Rente. Derved har denne gruppe også fået en investeringsform med skattefradrag. Betingelserne er dog meget specielle. Er man interesseret, bør man indhente udførlig information. Også her bør man henvende sig til neutrale instanser, f.eks. ens egen revisor eller forbrugerorganisationer.

Pensioner for grænsependlere

Grænsependlere generelt
I henhold til EU-forordning 883/2004, som indeholder bestemmelserne for grænsependlernes sociale sikring i EU og således går forud for national lovgivning, skal alle bopæls-, forsikrings- og beskæftigelsesperioder (alt afhængig af, hvad der kræves i den pågældende forsikring), man har haft i EU, lægges sammen. Der skal i princippet altid søges om pension i bopælslandet. Den vedkommende pensionsmyndighed i bopælslandet sørger så for ansøgning i det beskæftigelsesland eller de beskæftigelseslande, som lønmodtageren har været beskæftiget i.

Enhver pensionsmyndighed i ethvert EU-land skal tage hensyn til det samlede antal forsikringsår, når den undersøger, om forudsætningerne for at få pension er opfyldt.

Det anbefales generelt, at lønmodtagere opbevarer alle papirer, der vedrører arbejdslivet.

Hvis man kun har arbejdet i et land i en kort periode og har haft forsikringsperioder på under et år, dækkes disse perioder generelt i pensionen fra den anden medlemsstat.

Forbud mod dobbeltforsikring
I henhold til forordning EF 883/2004 er det som hovedregel ikke tilladt at optjene rettigheder i forskellige lande for samme periode. Da man kun kan være forsikret i et land, kan man heller ikke optjene rettigheder i to lande samtidig.

Beskatning af pensioner
I forhold til beskatning af pensioner gælder følgende i henhold til den aktuelt gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Tyskland:

Pensioner, der udbetales fra det offentlige, altså tysk pension, dansk folkepension eller tjenestemandspension i begge lande beskattes i det land, der udbetaler dem. Hertil hører også pensioner fra pensionskasser for erhvervsgrupper organiseret i foreninger (f.eks. lægeforeninger og advokatforeninger).

Private eller arbejdsmarkedsrelaterede pensionsudbetalinger beskattes i bopælslandet (der gælder dog undtagelser for aftaler i Danmark indgået i perioden, før aftalen om dobbeltbeskatning trådte i kraft. Nærmere detaljer bør afklares med skattemyndighederne).
Pensionskasser for erhvervsgrupper organiseret i foreninger (f.eks. lægeforeninger og advokatforeninger) er ligestillet med Deutsche Rentenversicherung.

Forskellige pensionsaldre
I hvert land gælder de her fastlagte pensionsaldre. Det medfører, at man evt. kan gå på pension i Tyskland, men ikke i Danmark, eller omvendt. Det kan også medføre, at man af økonomiske årsager først kan gå på pension, når man har nået den højeste pensionsalder, der kræves.

Bidrag til sygeforsikringen
I henhold til forordning EF 883/2004 kan tyske sygekasser også forlange bidrag af udenlandske pensioner fra de pensionister, der er forsikret i Tyskland. Da Danmark ikke opererer med bidrag, gælder dette ikke for Danmark. Nærmere oplysninger findes under afsnittet Sygesikring, her Sygesikring for pensionister.

Grænsependlere fra Danmark til Tyskland

Grænsependleres (eller forhenværende grænsependleres) pension er sammensat af andelen fra de lande, de har arbejdet i. Hver enkelt andel svarer til forsikrings- hhv. beskæftigelsesperioden i det respektive land.

Yderligere informationer findes under www.deutsche-rentenversicherung-bund.de, hvor man også kan downloade en del informative brochurer.

Det er meget vigtigt at kunne dokumentere alle sine beskæftigelses- og arbejdsperioder, ikke kun dem i udlandet.
Ansøgningen om pension skal indsendes til de sociale myndigheder i bopælskommunen. Ansøgning om pension i Danmark fører samtidig til ansøgningen om pension i Tyskland. Såfremt pensionsalderen på det givne tidspunkt måtte være forskellig i de to lande, skal man rette henvendelse til sin pensionskasse i god tid forud for pensionstidspunktet.

Andelene bliver så udbetalt af de enkelte landes institutioner (f.eks. "Deutsche Rentenversicherung Nord" eller "Deutsche Rentenversicherung Bund" og Den Sociale Sikringsstyrelse).
Har man spørgsmål, kan disse rettes til den vedkommende pensionsmyndighed i Tyskland eller til socialforvaltningen i bopælskommunen samt Udbetaling Danmark.

Pendlerne fra Danmark skal sikre sig, at de modtager en årlig pensionsmeddelelse, hvoraf deres pensionsrettigheder og -prognoser fremgår.

Riesterrente
Grænsependlere, der bor i Danmark og arbejder i Tyskland, har siden 01.01.2010 ret til Riester-tillægget, da de opfylder betingelsen om bidragspligt i Deutsche Rentenversicherung".

Folkepension
Perioder, hvor en grænsependler bor i Danmark, men er underlagt social sikring i Tyskland, indgår ikke i beregningen af folkepensionen.

Pensionsalder i Danmark og Tyskland

I følgende tabel kan man sammenligne pensionsalderen i Danmark og Tyskland afhængig af årgangen.

Yderligere informationer om den tyske pension kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af Deutsche Rentenversicherung.

www.deutsche-rentenversicherung.de

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00