OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Sygesikring i Tyskland

Sygesikring grænseoverskridende

Ved optagelse af arbejde på den anden side af grænsen eller ved flytning til den anden side af grænsen bør altid undersøges, hvor sygesikringen ligger fremover. Sygesikringen er ved grænseoverskridende forhold underlagt koordineringen af den sociale sikring iht. EU-forordningen 883/2004. Efter denne forordning kan den sociale sikring altid kun ligge i et land og de enkelte grene af den sociale sikring kan ikke adskilles, dvs. man f.eks. ikke kan være sygesikret i et land og pensionsforsikret i et andet land. I hvilket land sygesikringen ligger, følger klare prioritetsregler og er afhængig af individuelle faktorer som f.eks. arbejde, pensionsmodtagelse, bopæl mv. og kan ikke vælges frit. De faktiske forhold afgør, i hvilket land man er sygesikret. En borgerforsikring på grund af bopæl (som f.eks. i Danmark) skal grundlæggende betragtes som sekundær, hvis en anden form for social sikring på grund af arbejde, selvstændighed, modtagelse af ydelse eller lignende foreligger. For at afgøre hvor den sociale sikring og dermed sygesikringen ligger, er det ved arbejdstagere og selvstændige afgørende, hvor arbejdet fysisk udføres. Især også ved optagelsen af arbejde eller en flytning henover grænsen samt hjemmearbejde, skal det derfor undersøges nøje, hvilket land der er ansvarlig for den sociale sikring og dermed også for sygesikringen. Yderligere information om lovvalgsreglerne ift. den sociale sikring kan findes i vores artikel herom under ”social sikring” på denne hjemmeside.

Sygesikring i Tyskland

I Tyskland gælder en generel sygesikringspligt for alle. Der findes i Tyskland både lovpligtige og private sygesikringer. Nogle persongrupper kan efter tysk lov ikke være forsikret i den lovpligtige sygesikring. Disse personer kan alternativt tegne en privat sygesikring. Der findes ikke kun én lovpligtig sygesikring men mange forskellige lovpligtige sygesikringer (Krankenkasse), hvilke dog alle har lignende dækningsomfang. På samme måde findes der mange forskellige private sygesikringsselskaber. Ved private sygesikringer afhænger dækningsomfanget dog af den valgte forsikringspakke, hvorfor en nøje information om den egnede private sygesikring og den egnede forsikringspakke bør indhentes inden forsikringen tegnes. Forbrugerorganisationer (Verbraucherzentralen) tilbyder f.eks. rådgivning om dette. Afgørende for, om en forsikring i den lovpligtige sygesikring er mulig eller om en privat sygesikring skal tegnes, er blandt andet den såkaldte Jahresarbeitsentgeltgrenze (JEG) – årlige arbejdsindtægtsgrænse. Ligger den årlige arbejdsindtægt over den såkaldte Jahresarbeitsentgeltgrenze, skal man vælge, om man vil forsikres frivilligt i den lovpligtige sygesikring (freiwillig gesetzlich versichern) eller om man vil skifte til en privat sygesikring. Den aktuelle Jahresarbeitsentgeltgrenze kan findes under ”Social sikring” – ”satser og tal”, på vores hjemmeside.

Arbejdstagere, som har en årlig arbejdsindtægt, der ligger under den såkaldte Jahresarbeitsentgeltgrenze, er pligtforsikret i den lovpligtige sygesikring i Tyskland.

I Tyskland betaler man bidrag til sygesikringen. Ved arbejdstagere bliver disse overført af arbejdsgiveren og kan ses på lønafregningen. Bidragene svarer til en vis procentsats af lønnen. De aktuelle bidragssatser for den sociale sikring i Tyskland kan findes under ”Social sikring” – ”satser og tal”, på denne hjemmeside. Bidragene beregnes dog kun op til den respektive bidragsberegningsgrænse (Beitragsbemessungsgrenze – se ”Social sikring – ”satser og tal”).

Den lovpligtige sygesikring i Tyskland udsteder et sygesikringsbevis (Krankenversichertenkarte), som sædvanlig er kombineret med det blå EU-sygesikringsbevis – EHIC (European Health Insurance Card) på bagsiden af kortet og som kan bruges for ikke planlagt behandling i EU-udlandet (f.eks. ved ferieophold).

Er man privatforsikret, får man ikke udstedt et sygesikringsbevis. Man modtager regninger ved f.eks. behandling, som man så selv betaler i første omgang og afregner efterfølgende med sin private sygesikring. Private lægeregninger indeholder i Tyskland meget højere beløb, end hvad der ville kunne afregnes med en lovpligtig forsikring (Krankenkasse).

Nærmest alle læger og sygehuse i Tyskland afregner både privat og lovpligtig. Der er dog nogle læger der kun afregner privatpatienter, dette møder man f.eks. tit inden for psykologbehandling, men også inden for andre fagområder. I Tyskland kan man frit vælge læge, også speciallæge. Adgangen til speciallæge er også mulig uden henvisning.

Sygesikring for grænsependlere til Tyskland

Grænsependlere med bopæl i Danmark, der udelukkende udfører deres arbejde fysisk i Tyskland (OBS! ved hjemmearbejde eller lignende, kan sygesikringen i givet fald ikke ligge i arbejdslandet), er forsikret i Tyskland.

Grænsependlere med bopæl i Danmark skal foreligge deres bopælskommune en PD S1 (også kun kaldt S1 eller tidligere E106), udstedt af den tyske lovpligtige sygesikring (Krankenkasse). Formularen attesterer, at man er sygesikret i Tyskland. På baggrund af denne får man adgang til naturalydelser efter dansk lov i Danmark, som om man var forsikret i Danmark. Grænsependlere har derudover mulighed for at modtage behandling i arbejdslandet.

Grænsependlere, som på grund af arbejde er forsikret i Tyskland, får udstedt et tysk sygesikringsbevis (Versichertenkarte), som regel kombineret med det blå EHIC (kan findes på bagsiden af det tyske sygesikringskort).

Der kan i givet fald foreligge en familieforsikring for ægtefælle og børn via den tyske sygesikring. Dette bør undersøges individuelt.

Det tyske sygesikringskort er kun gyldig i Tyskland, det blå EU-sygesikringskort (EHIC) bruges til ikke planlagt behandling i EU-udlandet (f.eks. ved ferieophold) og er hverken gyldig i Danmark eller Tyskland. Ved behandling i bopælslandet Danmark skal det danske, gule sygesikringsbevis bruges.

På baggrund af den afleverede PD S1 (E 106), som kun lovpligtig forsikrede får udstedt (bliver ikke udstedt ved privat sygesikring i Tyskland), kan grænsependlere med bopæl i Danmark gøre brug af det danske sundhedsvæsen, som de er vant til. I Danmark ydes alle naturalydelser efter dansk lov (f.eks. lægebehandling, medicin, hjælpemidler osv.), dog ingen kontantydelser. Bopælslandet afregner naturalydelserne, der blev ydet, med forsikringslandet. Grænsependleren er efter afleveringen af PD S1 (E 106) i bopælslandet ikke yderligere involveret i denne afregningsprocedure. Denne foretages af de kompetente myndigheder i bopæls- og forsikringslandet. Kontantydelser, som f.eks. sygedagpenge, ydes altid kun af forsikringslandet (f.eks. af den tyske sygekasse). Yderligere informationer om sygedagpenge i Tyskland kan findes i den tilsvarende artikel herom på denne hjemmeside.

OBS!: Der er pendlere, som på grund af deres indkomst, som ligger over den årlige arbejdsindtægtsgrænse (Jahresarbeitsentgeltgrenze), har besluttet, hverken at være lovpligtig eller privat sygesikret i Tyskland. Disse pendlere skal selv betale lægeregninger og modtager ikke sygedagpenge, når perioden med løn under sygdom fra arbejdsgiveren er udløbet (6 uger). Principielt har disse pendlere heller ikke krav på naturalydelser i bopælslandet Danmark. Aktuelt, maj 2024, modtager dog enhver person med bopæl i Danmark et dansk sygesikringsbevis, da dansk lovgivning ikke tillader anden håndtering. Dette kort er kun gyldig i Danmark. Man er IKKE sygesikret i Danmark på trods af kortet, da borgerforsikringen på grund af bopæl betragtes som værende underordnet, som beskrevet i ovenstående afsnit om "sygesikring grænseoverskridende".

Tyske tjenestemænd, der flytter til Danmark, må under ingen omstændigheder opsige deres private sygesikring i Tyskland. Disse personer har principielt ikke krav på naturalydelser i bopælslandet, da de ikke får udstedt en PD S1 (E 106). Tjenestemænd er forsikret i det land, hvor arbejdsgiveren har hjemsted, uanset hvor de fysisk udfører arbejdet. En eventuel støtteberettigelse (Beihilfeberechtigung) fra arbejdsgiveren, gælder også efter flytning til Danmark.

Normalt anvendte dokumenter

PD S1 - udstedt af den tyske lovpligtige sygesikring (ikke ved privat sygesikring i Tyskland), skal afleveres til Udbetaling Danmark eller til bopælskommunen i Danmark

Gesundheitskarte/ Versichertenkarte: Sygesikringskort i Tyskland, der giver ret til almene ydelser i Tyskland i henhold til tysk lovgivning.

EHIC / Det blå kort / det blå EU-sygesikringskort: Det europæiske sygesikringskort for ikke planlagt behandling i et andet EU-land - ikke gyldig i bopælslandet og ikke i forsikringslandet. Udstedes af den tyske sygekasse (kan som regel findes på bagsiden af det tyske sygesikringskort).

Det gule sundhedskort: Udstedt af kommunen. Den danske borgerforsikring grundet bopælen skal betragtes som sekundær hhv. underordnet.

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00