OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Barselsorlov og barselsdagpenge

Barselsorlov og barselsdagpenge i Danmark

I Danmark gælder siden 2. August 2022 en ny model for barselsorlov, som skal sikre, at barselsorloven fordeles lige mellem begge forældre. Forældrene har også efter denne model et samlet krav på 48 ugers barselsorlov efter fødslen. Derudover har moderen også frem over krav på 4 uger inden fødslen. Ifølge den nye model fordeles disse i første omgang med hver 24 uger til moderen og faderen efter barnets fødsel. Ifølge den nye model er der dog 11 ugers barselsorlov efter fødslen der er øremærket til moderen hhv. faderen. Faderen hhv. moderen skal dermed selv tage disse 11 ugers barselsorlov og kan ikke overdrage dem. Derudover har moderen og faderen dog også ret til 13 ugers barselsorlov efter fødslen, der kan overdrages til den anden forælder. Moderen har derudover ret til 4 ugers barselsorlov inden fødslen.

Den nye model indeholder dermed, at dele af barselsorloven er øremærket til den enkelte forælder og dermed ikke kan overdrages til anden forælder. Dette kan føre til, at krav på barselsorlov og barselsdagpenge går tabt, hvis én forælder vælger ikke at gå på barsel.

 

Pligttider i Danmark

Moderen har ret til 4 ugers barselsorlov inden fødslen. Dette er dog ingen pligt.

Moderen har dog ret og pligt til fravær fra arbejde i de første 2 uger efter fødslen.

 

Beskyttelse af moderen og det ufødte barn i Danmark

Moderen har ret til fravær inden de 4 uger inden fødslen, hvis det efter en lægelig bedømmelse skønnes, at graviditeten har et sygeligt forløb, der ved fortsat beskæftigelse vil medføre risiko for kvindens helbred eller fosteret. Dette gælder også hvis arbejdets særlige karakter medfører risiko for fosteret eller graviditeten og dette på grund af offentligt fastsatte bestemmelser forhindrer moderen i at varetage sit arbejde og arbejdsgiveren ikke kan tilbyde hende anden passende beskæftigelse. I dette tilfælde ansøges der ikke om sygedagpenge, men direkte om barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Yderligere information om barselsorlov og barselsdagpenge, beskyttelse af moderen og barnet mv. kan findes på hjemmesiden af den offentlige forvaltning i Danmark.

www.borger.dk

 

Barselsorlov og barselsdagpenge i Tyskland

Barselsorlov i Tyskland kan tages op til 36 måneder og er et krav på at blive fritstillet fra arbejdsforholdet overfor arbejdsgiveren. Efter de aktuelle regler i Tyskland er der dog kun krav på barselsdagpenge for op til 14 måneder efter barnets fødsel. Af disse 14 måneder skal mindst 2 måneder tages af anden forælder, for at opnå den maksimale barselsorlov med barselsdagpenge. Siden 01. april 2024 kan forældre iht. de tyske barselsregler, som udgangspunkt højst modtage barselsdagpenge samtidig i en måned, inden for de første 12 måneder efter fødslen. Der kan under særlige forudsætninger være mulighed for en længere periode med samtidig barsel. Barselsdagpengene, som der er krav på i Tyskland, kan med det såkaldte ”ElterngeldPlus” udvides op til 24 måneder, ydelsen reduceres dog tilsvarende.

 

Beskyttelse af moderen og det ufødte barn i Tyskland - Mutterschutz

Beskyttelsesfristen for moderen, den såkaldte ”Mutterschutzfrist”, er et tidsrum af flere uger før og efter fødslen. I dette tidsrum må moderen ikke arbejde. Den såkaldte ”Mutterschutzfrist” begynder 6 uger inden den beregnede fødselsdato og ender normalt 8 uger efter fødslen.

 

Beskæftigelsesforbud – Beschäftigungsverbot – i Tyskland

Arbejdsgiveren må ikke lade moderen udføre arbejde der udsætter moderen eller det ufødte barn for en såkaldt "uansvarlig fare", på tysk ”unverantwortbare Gefährdung”, eller kunne udsætte dem for en sådan. For at udelukke uansvarlige farer, skal arbejdsgiveren som det første indrette arbejdspladsen, så dette udelukkes. Er dette ikke mulig, skal arbejdsgiveren overflytte moderen til en anden arbejdsplads. Er overflytningen hellere ikke mulig, skal arbejdstageren udtale et beskæftigelsesforbud. Den kompetente tilsynsmyndighed – varierer efter delstat – kan også udtale et beskæftigelsesforbud. Læger kan udtale et lægeligt beskæftigelsesforbud på baggrund af den individuelle helbredstilstand.

Der er en række regler for indretning af arbejdspladsen hhv. beskæftigelsen, så den ikke anses for at være til fare.

Hvis der udtales beskæftigelsesforbud, udbetaler arbejdsgiveren Mutterschutzlohn – løn under moderbeskyttelse, efter forevisning af et attest, hvis beskæftigelsesforbuddet ikke udtales af arbejdsgiveren. Moderbeskyttelseslønnen svarer til den gennemsnitlige bruttoløn før graviditetens begyndelse. Hvis lønnen udbetales månedligt, er gennemsnitslønnen for de sidste 3 måneder afgørende. Hvis der udbetales ugentligt løn, er gennemsnittet for de sidste 13 uger afgørende. Påbegyndes ansættelsesforholdet først efter graviditetens påbegyndelse, beregnes gennemsnitslønnen af ​​lønnen for de første tre måneders ansættelse.

Informationer om barselsorlov og barselsdagpenge samt regler som ElterngeldPlus, Mutterschutz o. lign. kan findes på hjemmesiden af det tyske Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

www.bmfsfj.de

 

Grænseoverskridende barselsdagpengesager

Ved grænseoverskridende barselsdagpengesager kan kombinationen med reglerne for barselsorlov og barselsdagpenge i et andet land være relevante, hvorfor systemerne i de involverede lande - bopæls- hhv. arbejdslandet - både skal betragtes isoleret, men også i forhold til hinanden.

Dette er også tilfældet ved barselsdagpengesager hvor både Danmark og Tyskland er involveret.

I det følgende bliver en del konstellationer vist, for at forklare den danske barselsorvol- og barselsdagpengemodel, men også for at forklare sammenspillet med det tyske barselsorlov- og barselsdagpengesystem ved grænseoverskridende barselssager i praksis.

 

Begge forældre er arbejdstagere i Danmark

Er begge forældre arbejdstagere i Danmark og bor i Tyskland, ydes barselsorlov og barselsdagpenge i henhold til de danske regler. Her gælder siden august 2022, at dele af barselsorloven med barselsdagpenge er øremærket til den enkelte forælder og dermed ikke kan overdrages til anden forælder.

Ved denne konstellation kan moderen grundlæggende tage 4 uger inden fødslen og 24 uger efter fødslen, altså i alt 28 uger.

Faderen har krav på 24 uger efter fødslen. Begge har mulighed for at overdrage 13 uger efter fødslen til den anden forælder.

Hvis f.eks. faderen overdrager disse 13 uger til moderen, kan moderen opnå et maks. krav på 4 uger inden fødslen og 37 uger efter fødslen. De resterende 11 uger, som faderen har krav på efter fødslen, kan ikke overdrages til moderen og skal dermed tages af faderen ellers bortfalder disse.

Moderen kan ligeledes overdrage 13 uger efter fødslen til faderen. Faderen havde i så fald et maks. krav på 37 uger efter fødslen. De 4 uger inden fødslen er alene forbeholdt til moderen. De 11 uger efter fødslen, som er øremærket til moderen, kan ligeledes ikke overdrages til faderen og skal tages af moderen, ellers bortfalder disse.

Gør begge forældre brug af deres respektive krav, med eller uden overdragelse af de 13 uger, kommer de samlet op på 48 ugers barselsorlov med barselsdagpenge efter fødslen.

 

En forælder er lønmodtager i Danmark, den anden i Tyskland

Er en forælder lønmodtager i Danmark og den anden i Tyskland, opstår kravet på barselsdagpenge i det pågældende arbejdsland på grund af den sociale sikring. Dvs. den forælder der er lønmodtager i Danmark, har krav på barselsorlov og barselsdagpenge i henhold til dansk lovgivning og den forælder der er lønmodtager i Tyskland har krav på barselsorlov og barselsdagpenge i henhold til tysk lovgivning. Ved denne konstellation træffer dermed reglerne af de to lande, med de tilsvarende barselssystemer, sammen. Disse skal betragtes isoleret, men også i sammenspil med hinanden. I det følgende vises tilsvarende konstellationer.

Faderen er lønmodtager i Danmark – moderen i Tyskland

Hvis f.eks. faderen er lønmodtager i Danmark, har denne krav på 24 uger efter fødslen i henhold til de danske regler.

I Tyskland er der krav på barselsdagpenge efter fødslen i maks. 14 måneder, her skal den anden forælder dog mindst tage 2 måneder for at forældrene sammen kan opnå den maksimale barselsorlov med barselsdagpenge på 14 måneder.

Er moderen lønmodtager i Tyskland, har hun dermed ret til 12 måneders barselsorlov med barselsdagpenge i henhold til de tyske regler.

Faderen kunne dermed tage 2 måneder efter danske regler, så de tilfælles kommer op på de maksimale 14 måneder barselsorlov med barselsdagpenge efter tysk lovgivning.

Alt orlov, som faderen tager ud over de to måneder efter dansk lovgivning, bliver modregnet i moderens barselsorlov med barselsdagpenge i Tyskland og forkorter dermed moderens krav i Tyskland tilsvarende.

 

Moderen er lønmodtager i Danmark – faderen i Tyskland

Hvis moderen derimod er lønmodtager i Danmark og faderen er lønmodtager i Tyskland, har moderen efter dansk lovgivning ret til 4 uger inden fødslen og grundlæggende 24 uger efter fødslen.

Tager faderen ikke barselsorlov i Tyskland, kan der overdrages 13 uger fra faderen til moderen i henhold til danske regler. Moderen kommer ved denne konstellation dermed op på maks. 4 uger inden fødslen og 37 uger efter fødslen efter de danske regler.

Da faderen ikke kan overdrage de resterende 11 uger efter danske regler, kommer moderen ikke op på de maksimale 48 uger efter dansk lovgivning.

Giver faderen derimod ikke afkald på barselsorlov i Tyskland, kan han holde de 11 uger, der efter dansk lovgivning ikke kan overdrages til moderen og derudover tage yderligere 2 måneder efter tysk lovgivning. Dermed vil forældrene sammen igen komme op på maksimaltiden på 14 måneder efter tysk lovgivning. 

De 13 uger, som efter dansk ret kan overdrages til den anden forælder, kan kun afholdes, hvis den forælder, der ikke er lønmodtager i Danmark, ikke modtager en ydelse i Tyskland i samme periode (f.eks. barselsdagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge eller lignende). Dvs. hvis moderen i vores eksempel afholder de 13 uger, som hun fik overdraget af faderen, for at kunne opnå et krav på 37 uger efter fødslen iht. de danske regler, afholder disse 13 uger, må faderen ikke modtage f.eks. barselsdagpenge i den samme periode fra Tyskland. Forældrene skal altså være opmærksom på, hvor disse 13 uger er placeret i barselsforløbet, hvis de ønsker at afholde fælles barsel en vis periode.

Selvstændige i Danmark

Reglerne om øremærkning af de 9 uger til moderen hhv. faderen efter fødslen, gælder ikke for selvstændige, ledige, studerende o. lign., da dette kun gælder for lønmodtagere. Disse persongrupper kan overdrage op til 22 uger, dvs. 13 uger – som alle kan overdrage + 9 uger – som ikke er øremærket ved selvstændige, af de 24 uger efter fødslen, til den anden forælder. Selvstændige kan også udskyde op til 22 uger og afholde dem til barnet fylder 9 år.

De første to uger af barselsorloven direkte efter fødslen, der er øremærket til moderen hhv. faderen, er også øremærket ved selvstændige og skal dermed afholdes i forbindelse med fødslen af hver forælder, for at undgå at de bortfalder.

Moderen er lønmodtager i Danmark – faderen er selvstændig i Tyskland

Hvis moderen er lønmodtager i Danmark og faderen er selvstændig i Tyskland, kan faderen overdrage op til 22 uger af de 24 ugers barselsorlov efter fødslen, han ville have ret til efter de danske regler. Hvis faderen ikke afholder barselsorlov efter de tyske regler og der overdrages de 22 uger (13 + 9 uger), som faderen kan overdrage til moderen efter de danske regler, kan moderen afholde op til 46 ugers barselsorlov efter de danske regler. De 2 uger, som ved selvstændige o. lign. er øremærket til faderen hhv. moderen efter fødslen, kan dog ikke overdrages fra faderen til moderen og vil bortfalde, hvis de ikke afholdes af faderen. Det samme vil være gældende, hvis faderen er lønmodtager i Danmark og moderen er selvstændig i Tyskland.

 

Krav på barselsdagpenge i Danmark

Krav på barselsorlov med barselsdagpenge i Danmark har lønmodtagere, der er social sikret i Danmark.

Lønmodtagere kan få barselsdagpenge i Danmark, hvis de opfylder følgende betingelser ved påbegyndelsen af den enkelte barselsperiode:

  • Hvis de på første dag af barselsorloven eller dagen inden er beskæftiget.
  • De har arbejdet mindst 160 timer inden for de seneste 4 fulde måneder før barselsorloven påbegyndes.
  • De har arbejdet mindst 40 timer i måneden i mindst tre af de fire måneder.

Derudover skal man dagligt være fysisk sammen med barnet.

 

Krav på barselsdagpenge i Tyskland

Som moder eller fader kan man få barselsdagpenge under følgende forudsætninger:

  • Du passer og opdrager selv dit barn.
  • Du lever i samme husholdning som dit barn.
  • Du er enten ikke beskæftiget eller kun i højst 30 timer under barslen.

 

Ansøgningsproceduren

I begge lande gælder, at man i første omgang afklarer med arbejdsgiveren, hvornår barselsorloven skal starte og hvordan barselsorloven skal afholdes. Her skal også afklares, om der er ret til løn under barsel og i hvor lang tid denne i givet fald udbetales.

Frister for indberetning i Danmark

Som mor skal man senest informere arbejdsgiveren om graviditeten 3 måneder inden fødslen. Man skal samtidig meddele arbejdsgiveren, om man vil gøre brug af de 4 ugers orlov inden den beregnede fødselsdato.

Ønsker faderen eller medmoderen at afholde barselsorlov inden for de første 10 uger efter fødslen, skal arbejdsgiveren informeres senest 4 uger inden den beregnede fødselsdato, om hvornår og hvor længe der skal afholdes barselsorlov. Dette gælder også, hvis der skal afholdes barselsorlov der blev overdraget.

Hvis der skal afholdes barselsorlov efter udløb af de første 10 uger efter fødslen, skal arbejdsgiveren informeres senest 6 uger efter fødslen, hvornår og hvor længe der skal afholdes barselsorlov. Dette gælder både for egen barselsorlov og for barselsorlov, der overdrages af den anden forælder.

Frister for indberetning i Tyskland

Barselsorloven for moderen starter først efter endt beskyttelsesperiode for moderen (Mutterschutzfrist) efter fødslen. Beskyttelsesperiode for moderen efter fødslen er normalt 8 uger og regnes imod ved barselsorloven. Barselsorloven skal meldes til arbejdsgiveren senest 7 uger inden beskyttelsesperioden for moderen ender.

Faderen hhv. den anden forælder, skal varsle barselsorloven 7 uger inden den beregnede fødselsdato. Dette gælder for barselsorlov, der skal afholdes inden barnets 3. leveår. Barselsorlov, der skal afholdes mellem barnets 3. fødselsdag og dagen inden barnets 8. fødselsdag, skal senest varsles 13 uger inden barselsorloven påbegyndes. Dette gælder for begge forældre.

Ved barselsorlov der skal afholdes inden barnet fylder 3 år, skal der fastlægges ved meldingen, for hvilke tidsrum inden for de næste to år der skal tages barselsorlov. Disse to år kaldes ”Bindungszeitraum” (bindingsperioden). Hvis der ikke er meldt barselsorlov i en del af bindingsperioden, bortfalder muligheden for at holde yderligere barselsorlov inden for de næste to år. Barselsorloven kan kun ændres senere i bindingsperioden, hvis arbejdsgiveren er indforstået med dette.

Bindingsperioden har til formål at give arbejdsgiveren mulighed for at planlægge barselsorloven (f.eks. ansætte en vikar). Man er derfor bundet til den registrerede barselsorlov i de 2 år. Hvis arbejdsgiveren er indforstået, kan barselsorloven også ændres senere i løbet af de 2 år (bindingsperioden). Der er dog ikke lovgivningsmæssig krav på, at arbejdsgiveren accepterer efterfølgende ændringer.

Udskydelse af barselsorlov i Danmark

Alle kan udskyde op til 5 ugers barselsorlov til et tidspunkt mellem barnet er fyldt 1 år og inden barnet fylder 9 år. Dette gælder for både moderen, faderen og medmoderen.

Hvis der skal udskydes op til 5 ugers barselsorlov til perioden efter barnets første år, skal arbejdsgiveren informeres herom senest 8 uger efter fødslen.

Den udskudte del af barselsorloven kan overdrages til den anden forælder, hvis man ikke selv ønsker at afholde den. Den anden forælder kan afholde denne barselsorlov indtil barnet er fyldt 9 år. Hvis den anden forælder til barnet ønsker at afholde den overførte barselsorlov, skal denne forælder opfylde kravene for at kunne afholde barselsorlov med barselsdagpenge.

Hvis man ønsker at afholde den udskudte barselsorlov, også overført, skal arbejdsgiveren informeres om start og længde af barselsorloven senest 8 uger før påbegyndelse af barselsorloven. Den udskudte barselsorlov skal herefter holdes i én omgang, og betingelserne for berettigelse skal være opfyldt.

Under visse forudsætninger kan lønmodtagere udskyde mere end 5 ugers barselsorlov. Dette skal dog afklares i detaljerne.

Udskydelse af barselsorlov i Tyskland

Barselsorlov kan tages op til 3 år. En del af denne barselsorlov kan udskydes og tages op til barnets 3 års fødselsdag eller efter barnets 3 års fødselsdag og frem til dagen før barnets 8 års fødselsdag.

Der er dog kun ret til barselsdagpenge i højst 14 måneder for begge forældre i alt. Barselsdagpenge kan kun modtages inden for de første 14 måneder efter fødslen. Efter 14. levemåned er der kun mulighed for at få det såkaldte ”ElterngeldPlus” eller ”Partnerschaftsbonus” (partnerskabsbonus). Hertil gælder særlige regler, som i det enkelte tilfælde kan afklares med den ansvarlige myndighed for barselsdagpene - ”Elterngeldstelle” eller det ansvarlige ”Landesamt” i Tyskland.

Ansøgning i Danmark

I Danmark er det arbejdsgiveren der er ansvarlig for at indberette barselsorloven. Arbejdstageren kan ikke selv foretage dette. Den kompetente myndighed er Udbetaling Danmark – Barselsdagpenge. Arbejdsgiveren skal indberette barselsorloven via virk.dk. Dette kan arbejdsgiveren tidligst foretage den første dag af barselsorloven. Først efter arbejdsgiverens indberetning modtager lønmodtageren en skrivelse med adgangsoplysningerne for ansøgningen om barselsdagpenge. Det er ikke muligt at søge om ydelsen på forhånd.

Udbetales der løn fra arbejdsgiveren for en del af barselsperioden, skal ansøgningen om barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark først indsendes, når lønudbetalingen ender. Arbejdsgiveren foretager også her den relevante indberetning via virk.dk.

Ved løn under hele barselsperioden skal der ikke søges om barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark.

Arbejdsgiveren eller fagforeningen kan informere nærmere om og i hvilket omfang der er krav på løn under barsel.

Ender arbejdsforholdet under barselsorloven, fortsætter barselsorloven med barselsdagpenge, som ansøgt.

Ansøgning i Tyskland

I Tyskland ansøges om barselsdagpenge hos det ansvarlige ”Landesamt für soziale Dienste” hhv. den ansvarlige ”Elterngeldstelle”. Det kommer an på forbundslandet, hvem der er ansvarlig. Kontakt venligst den ansvarlige myndighed for informationer og ansøgningen.

Ender arbejdsforholdet under barselsorloven, fortsætter barselsorloven med barselsdagpenge som ansøgt.

For yderligere oplysninger om barselsorlov og barselsdagpenge i Danmark, klik venligst på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af den offentlige forvaltning i Danmark. Indtast ”barselsdagpenge” i søgefeltet, for at komme ind på siden med omfattende informationer.

www.borger.dk

For yderligere oplysninger om barselsorlov og barselsdagpenge i Tyskland, klik venligst på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af det tyske Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Indtast venligst „Elterngeld“ eller „Elternzeit“ i søgefeltet, for at komme ind på siden med omfattende informationer.

www.bmfsfj.de

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00